پایانه مرزی باجگیران

مرز باجگیران – 1381 ترکمنستان – نقطه صفر مرزی پوشش نورگیربا استفاده از سازه فضاکار چلیکی قوسی و پوشش شیشه
Shopping Basket