بانک بین المللی حریم عراق

سلیمانیه عراق 1389- بانک بین المللی حریم - سازه قوسی گنبدی دو لایه - سازه بصورت گنبدی با دهانه 25 متر جهت پوشش سالن اجتماعات و پوشش شیشه و آلومینیوم کامپوزیت
Shopping Basket