دانشگاه امام حسین

تهران – دانشگاه امام حسین 1394 مجموعه ورزشی و استخر سازه فضاکار دولایه بصورت سینوسی با دهانه 40 متر و سازه فضاکار قرینه با ارتفاع کوتاه تر جهت پوشش اداری
Shopping Basket