ورزشگاه جانبازان

تهران 1385 ورزشگاه جانبازان – پوشش دیواره و رمپ با استفاده از سازه فضاکار و پوشش شیشه و کرتن وال
Shopping Basket