آشیانه هلیکوپتر جزیره لاوان

جزیره لاوان 1389- آشیانه هلیکوپتر - -سازه فضاکار چلیکی قوسی با دهانه آزاد 45 متر قرارگیری سازه بر روی پدستال با ارتفاع 2 متردر طول و دارای جرثقیل 10 تن-
Shopping Basket