هتل بزرگ شیراز

شیراز – هتل بزرگ شیراز1388 رستوران گردان سازه کروی دیامتیک عدسی شکل با پوشش اعضا و گوی های کروم بر روی رینگ متحرک
Shopping Basket