سازمان تربیت بدنی تفرش

استان مرکزی – تفرش 1385 سازمان تربیت بدنی – استخر سازه فضاکار چلیکی قوسی با دهانه 30 مترکه ازیکطرف روی ستون و از طرف دیگر از تکیه گاههای همسطح زمین استفاده شده
Shopping Basket