سازه گنبدی

در طراحی سازه های فضاکار، پهنه وسیعی از سیستم های سازه ای برای گنبدها موجود است که گزینه های متنوعی از طراحی را بوجود می آورد. 

گنبدهای فضاکار دارای انواع مختلفی هستند که از آن جمله می توان به گنبدهای دولایه و تک لایه ، گنبد ژِیودزیک ، گنبد لاملا، گنبد دیامتیک  و گنبد دندانه دار اشاره کرد.

در میان این سازه ها گنبدها و چلیک ها به علت انحنای هندسی خود دارای سختی نسبتا زیادی بوده وسهم زیادی از طراحی را به خود اختصاص داده است .

گنبدهای فضاکار دولایه به دلیل فرم  درجه نامعینی زیاد، سبکی وزن و پایداری مطلوبی که در تحمل بارهای گوناگون از جمله آثار ناشی از زمین لرزه دارند مورد توجه می باشند. 

در ساخت گنبدها ، با استفاده از طراحی بومی شده مطابق با الگوهای غنی معماری ایرانی با استفاده از قابلیت های طراحی از نقوش هندسه ایرانی – اسلامی بعنوان الگوی المانهای میله ای در ساخت گنبدها فضاکار بهره برده شده است که با تغییر در پارامترهای الگوریتم تولیدی برخی از نقوش هندسی ایرانی میتوان به همان هندسه گنبدهای متداول دست یافت .

post-dome-structure